Com crear el teu pla de màrqueting i comunicació

1 ag. 2023

Un pla de màrqueting i comunicació és una estratègia detallada que reuneix les activitats de màrqueting i comunicació d’una empresa amb l’objectiu d’aconseguir objectius específics. Aquests plans sovint estan relacionats i es complementen entre si, però a vegades existeixen diferències. És important destacar que el pla de màrqueting i el de comunicació estan interrelacionats i han de treballar en conjunt per a aconseguir els objectius comercials i de comunicació d’una empresa. Per això, tots dos han d’estar alineats per a crear una estratègia integral que promogui l’èxit de l’organització.

 

A continuació, et mostrem una descripció general dels passos per a crear un pla de màrqueting i comunicació efectiu:

 • Anàlisi de la situació: s’ha de començar per comprendre la situació actual de l’empresa, el mercat objectiu i la competència. Realitzar un anàlisi de fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces (amb un DAFO) per a tenir una visió clara de l’entorn. Investigar el mercat detalladament per a comprendre al públic objectiu, identificar tendències i conèixer a la competència. Utilitzar mètodes de recerca com enquestes, entrevistes, anàlisis de dades demogràfiques i estudis de mercat per a recopilar informació rellevant i prendre decisions amb una base fonamentada.
 • Establiment d’objectius: definir uns objectius clars i mesurables. Han de ser realistes i estar alineats amb els objectius generals de l’empresa.
 • Segmentació del públic objectiu: identificar i comprendre al públic al qual ens dirigim. Desenvolupar perfils de clients ideals i segmentar el mercat en grups de consumidors més específics amb característiques similars amb la finalitat d’adaptar els missatges i estratègies. A més, en aquesta fase també has de definir la teva proposta de valor i què és el que et diferencia de la competència per a establir un posicionament clar en la ment dels consumidors.
 • Estratègies de màrqueting i comunicació: desenvolupar accions alineades amb els objectius i segments de mercat. Això inclou determinar els canals de màrqueting més adequats per a arribar al públic objectiu, seleccionar tàctiques de comunicació rellevants (publicitat, relacions públiques, màrqueting digital, etc.) i definir els missatges clau a transmetre.
 • Determinar els missatges del pla: redactar missatges clars, coherents i persuasius. S’han de destacar els punts forts del producte o servei, ressaltar la seva diferenciació respecte a la competència i abordar les necessitats i desitjos del teu target. Els missatges han de ser transmesos a través de diferents canals de comunicació per a abastar a tot el públic establert i, per tant, dissenyar-se de manera diferent per a cada format.
 • Marcar un pressupost: establir els costs del pla de màrqueting i comunicació, assignant els recursos de manera efectiva, tenint en compte totes les accions que tinguem previstes realitzar.
 • Implementació: posar en marxa el màrqueting pla, assegurant que totes les activitats planificades es duguin a terme segons el programat. Això inclou l’execució de campanyes, la gestió de xarxes socials, la participació en esdeveniments, el llançament de nous productes, entre altres. Mantenir un control i seguiment adequats per a garantir que tot es desenvolupi segons el planejat és la clau de l’èxit.
 • Mesurament i anàlisi: quantificar els resultats de les accions de màrqueting i comunicació per a avaluar la seva efectivitat. Utilitzar mètriques rellevants per a mesurar l’abast, la participació, el retorn de la inversió (ROI) i altres indicadors clau de rendiment (KPI per les seves sigles en anglès). Ajustar les estratègies segons els resultats obtinguts.
 • Avaluació i ajust: analitzar regularment el pla de màrqueting i comunicació per a assegurar que s’estan aconseguint els objectius establerts. Realitzar els ajustos necessaris en funció dels canvis en el mercat, les necessitats del públic objectiu o qualsevol altre factor rellevant que pugui estar influint en la seva execució.
 • Informes finals de tancament: una vegada hagi acabat el pla o l’acció, es requereix de la creació d’un informe final en el qual es plasmin els resultats de cada acció i la seva valoració.

La creació i execució d’un pla de màrqueting i comunicació exitós ha de ser flexible i adaptable a mesura que evolucionen les condicions del mercat. A més, és important mantenir una comunicació constant amb l’equip i estar obert a noves idees i punts de vista per a millorar contínuament les teves estratègies de màrqueting i comunicació.

Les empreses necessiten a les agències de màrqueting i comunicació per a crear el seu màrqueting pla i de comunicació, a causa de la seva experiència especialitzada, la seva visió objectiva, els seus recursos i eines, la seva capacitat per a estalviar temps i el seu accés a xarxes i contactes rellevants. En treballar en comú, les empreses i les agències poden desenvolupar estratègies de màrqueting i comunicació sòlides que impulsin el creixement i l’èxit de l’empresa en el mercat.

 

Raons per les quals és necessària la col·laboració entre empresa i agència:

 • Experiència i coneixement especialitzat: les agències de màrqueting i comunicació tenen experiència i coneixements especialitzats en estratègies de màrqueting, publicitat, relacions públiques, branding, Influencer màrqueting i comunicació en general. Compten amb professionals capacitats que coneixen les millors pràctiques i tenen una comprensió profunda del mercat i les tendències actuals. Aquesta experiència i coneixement els permet desenvolupar estratègies efectives i creatives que s’ajustin a les necessitats específiques de cada empresa.
 • Visió objectiva i perspectiva externa: les agències són entitats externes a les companyies, la qual cosa els proporciona una perspectiva objectiva i fresca. Poden avaluar de manera imparcial la situació de l’empresa, analitzar el seu mercat objectiu i identificar oportunitats i desafiaments. Al no estar immerses directament en l’organització, les agències poden proporcionar idees innovadores i solucions creatives que a vegades poden passar desapercebudes per al personal intern.
 • Recursos i eines especialitzades: les agències de màrqueting i comunicació compten amb una varietat de recursos i eines especialitzades que poden ser difícils d’adquirir per a una empresa individual. Això inclou programari d’anàlisi de dades, eines de recerca de mercat, accés a bases de dades de mitjans i contactes en la indústria. Aquests recursos permeten realitzar recerques exhaustives, dur a terme anàlisis detallats i executar campanyes de màrqueting de manera més eficient i efectiva.
 • Estalvi de temps i eficiència: el desenvolupament i l’execució d’un pla de màrqueting i comunicació requereixen temps i esforç. Les agències poden alleujar la càrrega de treball de les empreses en encarregar-se de les tasques relacionades amb l’estratègia, la planificació, la implementació i la supervisió de les activitats de màrqueting. Això permet que l’equip intern s’enfoqui en altres àrees de la seva expertise, com el desenvolupament de productes o l’atenció al client.
 • Accés a xarxes i contactes: les agències de màrqueting i comunicació solen tenir una àmplia xarxa de contactes en el seu sector, la qual cosa els permet establir relacions amb mitjans de comunicació, influencers i altres actors clau a l’hora de difondre els missatges dels seus clients. Aquestes relacions poden ser valuoses per a obtenir cobertura mediàtica, generar publicitat i augmentar la visibilitat de l’empresa. Les agències també poden ajudar a establir associacions estratègiques i col·laboracions beneficioses amb altres organitzacions.

 

Crear un pla de màrqueting i comunicació, a més de fer-lo de la mà d’un partner estratègic i consolidat en el sector, és una de les millors opcions per a donar amb la clau i arribar a objectius.

 

Nerea Cuartero
Account Manager

Contactar amb LF Channel

  He llegit i accepto la Política de Privacitat.

  Parlem?

  Telèfon Barcelona

  Telèfon Madrid

   He leído y acepto la Política de Privacidad.